Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny 

S osobními údaji uživatelů i s jejich kontakty nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je společnost Umíme reality s.r.o., se sídlem Prusíkova 2398/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 27252868,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107823. Společnost je provozovatelem webových stránek www.umimereality.cz (dále jen "webové stránky") a jejich prostřednictvím získává a následně zpracovává Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách zpracováváme zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, poštovní a/nebo fakturační adresu, čísla bankovních účtů, rodné číslo, datum narození a případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě. Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli. Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako IP adresy, soubory cookies případně jiné on-line identifikátory.

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem marketingu a poskytnutí služeb, o které jste projevili zájem, ať už se jedná o služby bezplatné či placené. Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na mých webových stránkách, v případě odeslání Vašeho požadavku, dotazu, nabídky nebo poptávky apod. prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách  anebo prostřednictvím e-mailu. V takovém případě nám dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Tato situace může nastat v následujících případech:

- v okamžiku, kdy si objednáte některou z námi nabízených služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy,

- v okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis,

- v okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme s Vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu, sociálních sítí, případně dalších aplikací (WhatsApp, Facebook Messenger, apod.).

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi klienty/zákazníky a využívají některou ze služeb, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení. Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o bezplatné poradenství, stažení dokumentů, e-booků, k odběru novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat písemným oznámením na e-mailovou adresu: info@umimereality.cz. Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a mými webovými stránkami šifrovány.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření. Dále prosíme mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům má přístup:

- my, jako Správce osobních údajů,

- subjekty, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti mých webových stránek,

- subjekty, kterým poskytujeme údaje za účelem přípravy smluvní dokumentace,

- pověření pracovníci, kteří zajišťují rozesílání marketingových materiálů nebo doručování korespondence.

Tyto subjekty mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu a jsou vázáni mlčenlivostí.

Informace o Zpracovatelích

K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, jako poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které mi poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Pošlete mi e-mail na info@umimereality.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

- právo svůj souhlas kdykoliv odvolat,

- právo své osobní údaje upravit, doplnit,

- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

- právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

- právo požadovat přenesení svých osobních údajů,

- právo na přístup ke svým osobním údajům,

- v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů,

- právo "být zapomenut", tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud mi jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost,

- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Cookies

Pro zlepšení poskytování služeb využíváme na našich webových stránkách cookies. Podrobnosti o využívání cookies naleznete zde.

Ochrana dětí a mladistvých

Neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 18 let.

Jak se se námi spojit

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@umimereality.cz či písemně na adrese Umíme reality s.r.o., Prusíkova 2398/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

Umíme reality s.r.o., Roderik Hyrman, jednatel společnosti.

Aktualizováno dne 23. 02. 2021